กรรมการปฏิรูปฯ ชู GPAS 5 ขั้นตอน สร้างนวัตกรรมการศึกษา

กรรมการปฏิรูปฯ ชู GPAS 5 ขั้นตอน สร้างนวัตกรรมการศึกษา

น.ส.น้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการ GPAS 5 ขั้นตอน สู่การสร้างนวัตกรรมโดยได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับแผนระดับประเทศ โดยกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาให้มีกระบานการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดขั้นสูง มีทักษะของนวัตกร มีความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม อันจะพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เข้มแข็งต่อไป

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิขาการ(พว.) ในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาต้องคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านประชากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งสถานการณ์โควิด-19 ที่กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

กรรมการปฏิรูปฯ ชู GPAS 5 ขั้นตอน สร้างนวัตกรรมการศึกษา

จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนการสอน มาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง หรือแอคทีฟเลินนิ่งเพื่อให้สามารถนำหลักการไปสู่การเรียนรู้ การแก้ปัญหา การพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดระดับคุณภาพชีวิต และสังคมดีขึ้น

“กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps มีขั้นตอนและสาระสำคัญดังนี้ แสวงหาข้อมูลรอบด้านเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ คิด-วิเคราะห์-สรุปความรู้เพื่อวางแผนเตรียมปฏิบัติ ลงมือทำจริง แก้ปัญหาจริง สื่อสารและนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย และสร้างคุณค่าให้ผลงาน ต่อยอดประโยชน์สู่สังคม ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ แอคทีฟเลินนิ่ง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่คงทนผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเรียนรู้ เกิดความกระตือรือร้นที่จะใฝ่รู้ สามารถใช้องค์ความรู้ผลิตผลงานหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้”ดร.ศักดิ์สิน กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ nicolasbrodziak.com

UFA Slot

Releated